Dodržování předpisů (Compliance) a ochrana oznamovatele

Požadavek na dodržování předpisů

Dodržování zákonů pořádku a chování, které je v souladu s pravidly, patří mezi základní hodnoty a zásady naší společnosti. Tento jasný závazek dodržovat pravidla spojuje všechny naše zaměstnance. Porušení těchto platných zákonů, předpisů nebo pravidel není v naší společnosti tolerováno a je striktně chráněno pomocí účinných opatření.

 

Platforma pro vykazování dodržování předpisů

Zaměřujeme se na zpětné a důkladné vyšetřování údajů o porušení předpisů. Efektivní kontrolní mechanismy a užitečné informační / zpravodajské kanály minimalizují spolehlivost cíleným způsobem a důsledně zabraňují opakovanému zneužití. Porušení zákonných nebo interních pravidel společnosti musí být v zásadě hlášeno běžnými oficiálními kanály (např. nadřízeným, radou zaměstnanců, podnikovým auditům atd.). Pokud oznamovatel předpokládá, že nebude zajištěno dokončení nebo že by hlášení mohlo mít následný osobní znevýhodnění, je mu k dispozici naše platforma pro hlášení shody.

 

Kdo může hlásit porušení předpisů?

Všichni zaměstnanci a obchodní partneři skupiny FIXIT GROUP jsou povinni poskytnout cílené a věrohodné informace o porušování předpisů při zveřejňování své vlastní identity. Anonymní zprávy jsou přijímány a zpracovávány pouze ve výjimečných případech.

 

Která porušení by měla být nahlášena?

Je důležité, aby byly hlášeny pouze incidenty, které naznačují trestní čin (např. krádež, podvod, korupce, šikana) nebo systematické porušování zákona či pravidelných pravidel společnosti. V případě rozpoznatelného zneužití platformy pro vykazování souladu (např. pro irelevantní obvinění, pomluvu) si skupina FIXIT GROUP vyhrazuje právo podniknout právní kroky nebo disciplinární opatření proti oznamovateli.