Podmínky použití pro vyhledávač produktů

 

§ 1 Rozsah použití

Všeobecné podmínky používání určují vztahy mezi společností HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o. (dále jen HASIT) a uživateli, kteří používají "Vyhledávač produktů", který je poskytován bezplatně a nezávazně.

§ 2 Účel použití

Pomocí "Vyhledávače produktů" poskytuje HASIT uživateli nezávaznou úvodní pomůcku pro výběr zdarma. Tato pomůcka nenahrazuje individuální poradenství ohledně vpoužití, vhodnosti, použitelnosti atd. výrobků HASIT. Závazné informace, rady, doporučení nebo vysvětlení poskytujeme pouze v rámci individuální komunikace.

§ 3 Odpovědnost

(1) "Vyhledávač produktů" je strukturován tak, že údaje zadané uživatelem generují určité výsledky. Za kontrolu těchto výsledků před jejich použitím a za to, že jsou skutečně vhodné pro příslušné použití, neodpovídá HASIT, ale uživatel, projektant nebo osoba odpovědná za daný projekt. Uživatel sám nese odpovědnost, pokud  svá rozhodnutí zakládá na výsledcích "Vyhledávače produktů"

Výsledky "Vyhledávače produktů" odpovídají nejnovějšímu stavu technických testů a zkušenostem s používáním našich výrobků. To nezbavuje projektanta ani uživatele povinnosti individuálně a na vlastní odpovědnost odborně vyzkoušet výrobky a materiály z hlediska jejich vhodnosti pro daný účel v podmínkách příslušného projektu. Výsledky jsou proto pouze pomůckou bez záruky správnosti nebo přesnosti výpočtu pro konkrétní použití.

(2) Společnost HASIT nemá žádný vliv na podmínky objektu a různé faktory, které mohou ovlivnit zpracování a použití jejích výrobků. Proto nelze z informací získaných pomocí "Vyhledávače produktů" stanovit žádnou záruku výsledku práce ani odpovědnost, bez ohledu na právní vztah, pokud se v tomto ohledu nedopustíme úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

(3) Společnost HASIT vytvořila "Vyhledávač produktů" s náležitou péčí a přesností. Přesto nezaručuje použití výsledků z hlediska správnosti a použitelnosti. "Vyhledávač produktů" je poskytován "tak, jak je", a bez jakékoli výslovné nebo předpokládané záruky jakéhokoli druhu.

(4) Společnost HASIT dále neposkytuje žádnou záruku, že dostupné funkce "Vyhledávače produktů" jsou bez přerušení a chyb.

(5) Bez předchozího písemného souhlasu společnosti HASIT nelze uplatňovat žádné právní nároky na náhradu škody vzniklé v důsledku použití výrobků HASIT k jiným účelům nebo jiným než zamýšleným a popsaným způsobem. Společnost HASIT se zříká veškeré odpovědnosti za přímé, nepřímé, náhodné nebo následné škody, ztráty nebo náklady v souvislosti s nemožností používat "Vyhledávač výrobků" k určitému účelu nebo v důsledku této nemožnosti.

(6) Pokud společnost HASIT nese odpovědnost podle výše uvedených ustanovení, je tato odpovědnost následující:
V případě úmyslného zavinění nebo hrubé nedbalosti ze strany společnosti HASIT nebo jejího zástupce či zprostředkovatele a v případě zaviněného poškození života, zdraví nebo tělesné integrity odpovídá společnost HASIT podle zákonných ustanovení.

Jinak společnost HASIT odpovídá pouze podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, za zaviněné porušení podstatných smluvních povinností nebo pokud společnost HASIT podvodně zatajila vadu nebo převzala záruku za jakost. Nárok na náhradu škody za zaviněné porušení podstatných smluvních povinností je však omezen na předvídatelnou škodu typickou pro danou smlouvu, pokud se současně neuplatní jiný ze zde uvedených případů.

Výše uvedená ustanovení se vztahují na všechny nároky na náhradu škody (zejména na náhradu škody vedle plnění a náhradu škody místo plnění) bez ohledu na právní důvod, zejména z důvodu vad, porušení povinností vyplývajících ze smluvního závazku nebo z neoprávněného jednání. Vztahují se rovněž na nároky na náhradu marně vynaložených nákladů. S výše uvedenými ustanoveními není spojena změna důkazního břemene v neprospěch uživatele.

§ 4 Práva na používání

Společnost HASIT je výhradním držitelem práv na svůj "Vyhledávač produktů". Vyhrazuje si veškerá práva k softwaru, pokud nebyla výslovně poskytnuta uživateli v těchto podmínkách používání. Společnost HASIT uděluje uživateli jednoduché právo na používání softwaru "Product Finder" na neomezenou dobu (dále jen "licence"). Licence opravňuje uživatele k používání k určenému účelu.

Uživateli je zejména zakázáno reprodukovat, pronajímat nebo pronajímat "Vyhledávač produktů" jako celek nebo jeho část, překládat, upravovat nebo jinak modifikovat software, poskytovat sublicence na software nebo veřejně reprodukovat software po drátě nebo bezdrátově, včetně jeho zpřístupnění veřejnosti takovým způsobem, aby byl přístupný veřejnosti z míst a v čase, které si sama zvolí. Uživateli je rovněž zakázáno software dekompilovat, rozebírat nebo provádět zpětné inženýrství, pokud k tomu není oprávněn podle příslušných závazných autorských předpisů.

§ 5 Závěrečná ustanovení

K těmto podmínkám používání neexistují žádné vedlejší dohody. Změny nebo doplňky jsou možné pouze písemně se souhlasem společnosti HASIT.
Platí výhradně tyto podmínky používání. Jakékoli podmínky uživatele, které se odchylují od těchto podmínek používání nebo jsou s nimi v rozporu, neplatí; to platí i v případě, že společnost HASIT proti podmínkám uživatele výslovně nevznese námitky.

Pokud se ukáže, že jednotlivá ustanovení těchto Podmínek používání jsou neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná nebo se neplatnými, neúčinnými nebo nevymahatelnými stanou, nemá to vliv na platnost smlouvy jako celku. V takovém případě strany nahradí neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které se právně přípustným způsobem nejvíce blíží zamýšlenému účelu.

Výhradním místem jurisdikce pro všechny spory vzniklé v souvislosti s používáním „Vyhledávače produktů“ je sídlo společnosti HASIT. Uživatelský vztah a veškeré spory vyplývající z tohoto smluvního vztahu nebo v souvislosti s ním podléhají právu Spolkové republiky Německo. Neplatí Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

 

Velké Hydčice, Leden 2024