Vnější vlivy – Naše výzvy

Skupina FIXIT GRUPPE přizpůsobuje svou strategii udržitelnosti tak, aby níže popsané vnější vlivy změny klimatu a udržitelnosti byly řešeny co nejkonstruktivněji.

 

1. Vliv na produkty a prodej

Pod vlivem veřejné debaty na téma udržitelnost se ve společnosti mění ekologické povědomí. V důsledku toho chtějí koncoví zákazníci také měřit a kontrolovat svůj příslušný příspěvek a požadují produkty s certifikací ohledně emisí skleníkových plynů a šetrné ke klimatu.

2. Vnímání produktů veřejností

Vliv podniků je vnímán zejména prostřednictvím jejich produktů, a to platí i pro téma udržitelnosti. Tento efekt je umocněn s ohledem na měnící se vnímání veřejnosti a může být využit pozitivně (např. ze strany influencerů), ale také s sebou nese rizika.

3. Vliv na logistiku

Národní a evropské klimatické cíle jdou ruku v ruce s konkrétními cíli snižování emisí skleníkových plynů v jednotlivých sektorech. Registrace užitkových vozidel je vázána na progresivní emisní normy, přičemž výrobcům jsou přidělovány flotilové CO2-cíle.

4. Zákony o dodavatelském řetězci

Německý zákon o dodavatelském řetězci se především týká podniků s více než 3 000 zaměstnanci a zavazuje je interně, jakož i v rámci dodavatelského řetězce k udržitelnosti a dodržování lidských práv. Tím z toho vyplývá mezinárodní relevance, přičemž tím mohou být od začátku dotčeny i menší podniky. O podobných předpisech se diskutuje na evropské úrovni.

5. Zákon o ochraně klimatu

(Spolkový) zákon o ochraně klimatu implementuje cíle Pařížské dohody o ochraně klimatu a Evropské zelené dohody na národní úrovni. Zastřešujícího cíle klimatické neutrality má být dosaženo především postupným snižováním emisí skleníkových plynů a podporováno pomocí dotačních programů. V rámci EU je však nutné při příslušné implementaci respektovat národní rozdíly.

6. CO2-daně ze zdrojů energie

Stále častěji se objevují vnitrostátní a evropské předpisy, které zdaňují využívání energie s vysokými emisemi CO2. V některých zemích neexistují žádné výjimky pro podniky nebo soukromé spotřebitele.

7. Ekologické zóny

Plán kvality ovzduší EU definuje mezní hodnoty pro látky znečišťující ovzduší (zejména jemný prach). Dodržování těchto limitů je v místní odpovědnosti a je dosahováno mimo jiné vytvářením ekologických zón (v 11 evropských zemích je jich více než 300). V Německu je toto opatření prováděno prostřednictvím spolkového zákona o kontrole emisí. V průběhu procesu se očekávají nové nálepky a rozšíření zón.

8. Bezpečnost práce

Bezpečnost práce vyžaduje mimo jiné měření a omezení expozice jemnému prachu, které jsou zaměstnanci vystavení.

9. Poplatek dle zák. o obnovit. zdrojích energie

Podle zákona o obnovitelných zdrojích energie (EEG) musí koncoví spotřebitelé v Německu, kteří nejsou zvýhodněni, platit poplatek ve výši 6,4 centů/kWh. Průmyslové podniky, jakož i větší podniky a podniky s vysokými náklady na elektřinu mohou požádat o snížení nebo osvobození od tohoto poplatku.

10. Taxonomie EU

Od roku 2023 budou poskytovatelé finančních služeb a společnosti blízké kapitálovému trhu povinny určovat a vykazovat příslušný stupeň udržitelnosti (podle obratu/capexu/opexu) pro své ekonomické aktivity na základě taxonomie stanovené EU; cílem je zabránit „greenwashingu“. V budoucnu má být osloveno až 50 000 podniků v rámci EU, přičemž již v roce 2023 se to bude týkat upstreamových a downstreamových podniků.

11. Zákazy materiálů a produktů

Materiály, které jsou škodlivé pro životní prostředí nebo jsou považovány za neudržitelné, jsou stále častěji zakazovány. To implicitně znamená také zákaz produktů, které tyto materiály používají.

12. Ochrana krajiny

Ochrana krajiny reguluje nebo omezuje zabírání půdy. To také omezuje těžbu surovin.