Společenská odpovědnost společnosti – náš závazek k udržitelnosti


„Corporate Social Responsibility“ (CSR) znamená společenskou odpovědnost firem z hlediska udržitelného řízení. To zahrnuje sociální, ekologické a ekonomické aspekty – stručně řečeno: Udržitelnost.

HASIT se aktivně zavazuje k ekonomicky rozumnému a udržitelnému jednání:

 

  • Nezatěžovat zdroje nad jejich schopnost regenerace,
  • Klima a ekologii ovlivňovat co nejméně,
  • Chránit zdraví a pohodu zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů.

Pokud to není v rámci ekonomicky proveditelného úsilí s dnešní technikou plně možné, jsou negativní vlivy minimalizovány. HASIT odmítá diskriminaci, prosazuje rovné příležitosti pro všechny zaměstnance a podporuje slučitelnost rodiny a práce.

 


 

HASIT vychází z kritérií ESG jako nástroje pro kontrolu a sledování svých aktivit v oblasti udržitelnosti. Kromě toho se zavazuje dodržovat UN Global Compact, dohodu uzavřenou mezi společnostmi a OSN v roce 2000 s cílem učinit globalizaci sociálnější a ekologičtější. To zahrnuje deset základních principů, včetně lidských práv, diskriminace, korupce a ekologického povědomí. Tuto iniciativu podporuje více než 15 000 společností ze 163 zemí.