Všeobecné obchodní podmínky HASIT

Firma Hasit s.r.o. dodává zboží všem zákazníkům, se kterými má uzavřenou platnou obchodní smlouvu. V případě dodržení smlouvou stanovených podmínek, má zákazník nárok na slevy, odpočty a odložené rabaty uvedené v obchodní smlouvě. Produkty nesmí být předmětem exportu bez souhlasu dodavatele (Hasit s.r.o.)

Uvedené ceny jsou nezávazně doporučené prodejní ceny bez započtení zákonné sazby DPH.

Obchodní partneři mají možnost dohodnout se svými partnery ceny odlišné od obchodních cen.

I. Platební podmínky a ceny zboží

 1. Běžná splatnost faktur je 14 dní od data vystavení faktury. Při úhradě faktury uvádějte číslo faktury jako variabilní symbol.
 2. V případě prodlení účtujeme úrok ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení a v tomto případě si vyhrazujeme právo pozastavit dodávky veškerého zboží a služeb až do zaplacení celé pohledávky včetně jejího příslušenství.
 3. Další dodávky mohou být podmíněny platbou předem nebo opravňují společnost HASIT s.r.o. odstoupit od smlouvy.
 4. Kupující není oprávněn zadržet cenu nebo odečíst či započíst část kupní ceny u důvodů jakýchkoliv jím uplatňovaných nároků či protinároků vůči prodávajícímu.
 5. Nedodrží-li kupující sjednané podmínky, jedná se o podstatné porušení smlouvy a prodávající je současné oprávněn:
  • Požadovat bez ohledu na dřívější ujednání platby v hotovosti při odběru zboží či platby předem.
  • Snížit či zrušit sjednané slevy na ceny zboží.
  • Zastavit dodávky zboží, aniž by to pro prodávajícího předsta vovalo porušení smlouvy či to pro něj mělo jiné negativní právní následky.
 6. Vlastnické právo k prodávanému zboží nabývá kupující až v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny a splněním všech případných dalších nároků prodávajícího vůči kupujícímu.
 7. Uvedené ceny balených produktů jsou kalkulovány včetně ceny dopravy po území celé ČR, v případě objednání uceleného kamionu písemnou formou. U volně loženého materiálu účtujeme poplatek za přistavení sila na místo určení. V obchodní smlouvě jsou dodací podmínky vždy upřesněny.

II. Dodací a logistické podmínky

 1. Objednávka doručená v pracovní den po 12.00 hodině (nebo ve dnech pracovního volna) bude evidována jako obdržená následující pracovní den.
 2. Prodej a dodávky zboží jsou ze strany prodávajícího uskutečňovány výhradně v pracovních dnech, se zohledněním omezení dle obecně platné legislativy, a mimo období celozávodní dovolené na přelomu roku.
 3. Sjednané dodací lhůty platí s výhradou nepředvídatelných překážek na straně prodávajícího (vyšší moc).
 4. Dojde-li ke zdržení předání a převzetí zboží z důvodů překážek stojících na straně kupujícího, je prodávající oprávněn za každou započatou hodinu svého čekání na splnění závazku kupujícího převzít a složit zboží v místě dodání, účtovat smluvní pokutu ve výši 1200 Kč u dodávek volně ložených směsí, resp. 650 Kč u ostatních druhů zboží. Dle požadavku kupujícího může prodávající na náklady kupujícího zajistit speciální dopravní prostředek, usnadňující manipulaci se zbožím (hydraulická ruka, hydraulické čelo).
 5. Dodávka BL (baleného) zboží je zajišťována při objednání uceleného kamionu zpravidla do 48 hodin (resp. do dvou pracovních dnů) od závazného objednání písemnou formou.
 6. Dodávky VL (volně loženého) materiálu zajišťujeme zpravidla do 48hod. (resp. do dvou pracovních dnů) od závazného objednání v mobilních silech v minimálním množství 12 tun, v návaznosti na druhu materiálu, sila, a přepravního prostředku. Poplatek za přistavení sila ze skladu HASIT na místo určení 42,- Kč/km. Svoz sila ze stavby zdarma (max. 10t) jinak kupující zařídí vyprázdnění a uhradí vícenáklady. Manipulace se silem je možná max. s 10 tunami materiálu, při větším množství je kupující povinen snížit množství materiálu na 10 tun. Další doplňování mobilního sila materiálem se zpravidla uskutečňuje v množství cca 20–28t cisternami. Poslední dodávku materiálu na stavbu lze dohodnout i v menším množství (od 10 t). Prodávající je odpovědný za přistavení a odvoz sila tj. po dobu, kdy je silo spojeno se zdvihacím zařízením vozidla. Po dobu umístění sila na staveništi či veřejném prostranství ručí za provoz sila a přídavných zařízení kupující, který také zodpovídá za bezpečnost a vzniklé škody.
  • 6a) Minimální dodatečná objednávka (dofuk) VL je 12 tun (10t) v návaznosti na druhu materiálu. Objedná-li kupující menší množství zboží než minimální dodávané množství, uhradí prodávajícímu zvýšené dopravní náklady ve výši 800,- Kč za každou tunu materiálu chybějící do minimální objednávky. V případě dodávky nad rámec objednávky VL materiálu je účtována doprava cisterny 42,- Kč/km oběma směry.
  • 6b) V případě odvozu sila ze stavby je dobropisováno max. do výše 3t od minimálně dodávaného množství. V případě vrácení dobropisovaného materiálu nad 3t, uhradí kupující, prodávajícímu poplatek ve výši 800,- Kč za každou neodebranou tunu materiálu.
 7. Za přemístění mobilního sila prodávajícím v rámci stavby na základě požadavku kupujícího si prodávající vyhrazuje právo fakturovat vynaložené náklady (viz. bod 7a, 7b, 7c).
  • 7a) Převoz sila po stavbě – poplatek za přistavení silonosiče ze skladu HASIT na místo určení včetně převozu sila po stavbě 42,- Kč za ujeté km + manipulace 300,-Kč za 1/4 hod.
  • 7b) Při požadavku vážení k bodu č.7a, budou účtovány ujeté kilometry silonosiče 42,- Kč/km na váhu a zpět na stavbu + cena vážení 100,- Kč + čekání při vážení (manipulace) 300,-Kč za 1/4 hod.
  • 7c) Při požadavku převozu sila včetně dofuku – převoz s následným doplněním (min 10t) = bod č.7a v případě vážení bod 7b + ujeté km při převozu sila mezi místy určení 42,- Kč/ km + manipulace 1200,- Kč za hod.
 8. Zrušení nebo odložení objednávky je možné nejpozději 24 hodin před uskutečněním dodávky. Při nepředání dodávky na místě určení z důvodů překážek na straně kupujícího je prodávající oprávněn účtovat dopravné ve výši 60 Kč za každý marně ujetý kilometr. Prostoje na staveništi způsobené překážkami na straně kupujícího (nepřipravená plocha pro umístění sila, neprůjezdná či nedostatečně únosná přístupová cesta, nedostatečně vyprázdněné silo před dalším doplněním materiálu apod. – viz výše) je prodávající oprávněn účtovat 1200 Kč za každou započatou hodinu čekání.
 9. Při každém přistavení doplnění, přemístění, výměně a odvozu mobilního sila se vyžaduje přítomnost odpovědného zaměstnance zpracovatele/kupujícího a přesné dodržování ,,Návodu na obsluhu“.
 10. Dodávky WDVS (zateplovacího systému) je zajišťována v minimálním množství 120 m2 zpravidla do 5 pracovních dnů od závazného objednání.

III. Dodávky probarvených produktů

 1. Odběratel bere na vědomí možnost vzniku odchylek v odstínech barvy vzorníku oproti reálným odstínům, které jsou dány technickými možnostmi tisku vzorníku a nebudou považovány za vady produktu.
 2. Vzorník barev má pouze orientační význam pro výběr odstínů zákazníkem. Množství odstínů jednotlivých druhů probarvených produktů je dána nabídkou dodavatele. Kupující se zavazuje zajistit při aplikaci probarvených produktů na stavbách dodržení zásady, že na stavbě kde má být dosaženo jednotné barevnosti, musí být použit probarvený produkt z jedné výrobní šarže uvedené na obalu. V případě, kdy toto nelze dodržet, musí být prokazatelně kupujícím (zákazníkem) na zkušební ploše ověřena shoda doobjednaného odstínu probarveného produktu s požadovaným odstínem.
 3. Pro dosažení co nejlepší barevné shody je kupující povinen při doobjednávce uvést, že se jedná o doobjednávku a mimo odstínu barvy udat i datum a místo výroby uvedené na obalu produktu z původní objednávky.
 4. Odchylky odstínů probarvených produktů jednotlivých šarží nejsou vadou produktu a jsou způsobeny možnými odchylkami použitých výchozích surovin, přičemž není snížena kvalita produktu a nemohou být předmětem reklamace

IV. Obaly zboží a palety EUR

 1. Zboží dodáváme standardně na EUR paletách. V případě prodeje EUR palety účtujeme 250,-Kč.
 2. Při naskladnění palet na předzásobu, účtujeme manipulační poplatek za přejímku a kontrolu vrácených palet 250,-Kč za 1/4 hod.
 3. V případě požadavku odvozu palet účtujeme:
  • do 100 palet - 2000,-Kč,
  • do 300 palet - 3000,-Kč
  • nad 300 palet - 4000,-Kč
  • Poplatek je pouze za logistiku, dále platí všechny podmínky. Kontrolou vyřazené palety zpět neodesíláme.
 4. Vrácené palety EUR jsou kupujícímu dobropisovány s oběhovou srážkou 30 Kč / paleta. Maximální doba vrácení EUR palet je 6 měsíců od dodávky.
 5. Palety, které prodávající odmítne přijmout, uskladní po dobu 14 dnů, a vyzve kupujícího k jejich odvozu. Pokud kupující do 14 dnů od doručení výzvy nepřijaté palety nevyzvedne, budou tyto palety prodávajícím zlikvidovány.
 6. V případě, že kupující obdrží zboží na zjevně vadných paletách EUR, je povinen doložit poškození palet fotodokumentací a kopií dodacího listu s přesným popsáním zjištěných vad a s podpisem dopravce, který zboží kupujícímu dovezl. Dále je kupující povinen informovat příslušného obchodního zástupce HASIT a poslat mu pořízenou dokumentaci na e-mailovou adresu (Kontakt na OZ na www.hasit.cz.). V případě, že kupující nesplní výše uvedené, nebude na pozdější reklamace brán zřetel.
 7. Palety jsou při vrácení kontrolovány a přebírány na skladech prodávajícího, a to i v případě svozu palet prodávajícím, resp. jeho smluvním dopravcem. Smluvní dopravce prodávajícího odpovídá pouze za převzaté množství palet, nikoliv za jejich kvalitu.
 8. Zboží dodávané na paletách je obvykle zabezpečeno folií, která slouží jako fixace ale nikoliv jako vodotěsná ochrana materiálu. V případě dodatečného foliování bude účtováno 90,- Kč/ paleta.

V. Podmínky pro umístění sila na staveništi

 1. Nájem mobilních sil, případného strojního zařízení a poskytování souvisejících servisních služeb se uskutečňují na základě ,,Nájemních smluv" (dále v textu NS) popřípadě ,,Rámcových nájemních smluv" (dále v textu RNS) uzavřených s kupujícími/nájemci, kteří strojní zařízení použijí pouze a jedině k účelu, ke kterému jim byla dána do užívání a po dobu, kdy jsou k tomu NS, RNS oprávněni.
 2. Kupující zajistí pro zprovoznění strojního zařízení:
  • Přívod vody ke stanovišti strojního zařízení tlakovou hadicí 3/4“ s konstantním tlakem vody 0,3 Mpa.
  • Přívod el.energie 230/400V gumovým kabelem s požadovaným jističem s motorovou charakteristikou „D“ nebo „C“ v závislosti na druhu použitého strojního zařízení
  • Použitý typ mobilního sila na dodávky volně ložených suchých směsí je závislý na druhu dodávaného zboží a strojního zařízení.
  • Plochu pro umístění mobilního sila (min. 4 x 4m) a přístupovou cestu zabezpečuje kupující, který je též odpovědný za jejich vhodnost, únosnost a bezpečnost. Vjezdy, chodníky, poklopy, propustky apod. musí být v takovém stavu, aby je přepravní vozidla (souprava o celkové hmotnosti až 48 t) nemohla poškodit. Za případná poškození a škodu tím vzniklou odpovídá kupující. Po celou dobu umístění sila na stavbě je kupující povinen zajistit volný přístup dopravních prostředků k mobilnímu silu.
 3. V případě umístění mobilního sila na veřejných prostranstvích, komunikacích, chodnících, stejně jako vjezd nákladních vozidel do oblastí se zvláštním dopravním režimem, zajišťuje nezbytná povolení příslušných úřadů kupující. Mobilní sila smí být přemísťována na stavbě jeřábem - pouze prázdná !!!!!
 4. Kupující bere na vědomí, že při doplnění materiálu do zcela prázdného mobilního sila na základě jeho požadavku může dojít k technickému znehodnocení části doplňovaného materiálu (cca 0,5 t). Na následné nároky kupujícího z tohoto plynoucí (vadnost zboží apod.) a reklamace nebude brán zřetel.
 5. Mobilní sila a navazující strojní zařízení smějí obsluhovat výhradně řádně zaškolení pracovníci při dodržení všech obecně závazných norem a předpisů, zejména předpisů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je zakázáno jakékoli neodborné zasahování do mobilních sil a příslušenství. Kupující odpovídá za ztrátu, poškození nebo zničení mobilních sil, strojního zařízení a dalšího předaného příslušenství od převzetí do jejich zpětného předání prodávajícímu.

VI. Jakost a Ochrana životního prostředí

 1. Suché maltové směsi a minerální barvy uvedené na trh v ČR firmou HASIT jsou certifikovány státní zkušebnou č. 204 TZÚS Praha. Na stanovené výrobky je vydáno prohlášení o shodě. Hořečnatovápenatá hnojiva uvedená na trh v ČR firmou Hasit jsou registrována státní zkušebnou č. 2017 ÚKZÚS Praha.
 2. Kupující se zavazuje dodržet podmínky zpracování produktů dle ,,Technických listů“. V případě, že kupující prodává zakoupené zboží od prodávajícího dalšímu kupujícímu, je povinen jej o dodržení podmínek informovat, jakož i o ostatních povinnostech vyplývajících z těchto VOP, příslušných technických norem a předpisů pro používání produktů.
 3. Naše společnost je držitelem certifikátu dle norem ISO 9001:2008 – systém řízení jakosti, ČSN EN ISO 14001:2005 – systém environmentálního managementu v následujících oborech činnosti: Návrh, vývoj, výroba a prodej
  • suchých maltových a omítkových směsí
  • fasádních omítek a barev
  • vápenných výrobků
  • mletých vápenců
  • vápenatých hnojiv

VII. Platnost a účinnost OP

 1. OP jsou kupujícímu předány nejpozději při podpisu ,,Kupní smlouvy" nebo ,,Rámcové kupní smlouvy".
 2. Tyto OP se vyhlašují na dobu neurčitou a jsou platné a účinné od 1.3.2020.
Načítání stránky...