Všeobecné obchodní podmínky HASIT


Firma Hasit s.r.o. dodává zboží všem zákazníkům, se kterými má uzavřenou platnou obchodní smlouvu. V případě dodržení smlouvou stanovených podmínek, má zákazník nárok na slevy, odpočty a odložené rabaty uvedené v obchodní smlouvě. Produkty obsažené v tomto katalogu nesmí být předmětem exportu bez souhlasu dodavatele. Ceny jsou platné a ze strany společnosti HASIT s.r.o. po dobu platnosti tohoto ceníku, popř. smlouvy.

Uvedené ceny jsou nezávazně doporučené prodejní ceny bez započtení zákonné sazby DPH.

Obchodní partneři mají možnost dohodnout se svými partnery ceny odlišné od obchodních cen.

I. Platební podmínky a ceny zboží

1. Běžná splatnost faktur je 14 dní od data vystavení faktury. Při úhradě faktury uvádějte číslo faktury jako variabilní symbol.

2. V případě prodlení účtujeme úrok ve výši 0,03% z dlužné částky a v tomto případě si vyhrazujeme právo pozastavit dodávky veškerého zboží a služeb až do zaplacení celé pohledávky včetně jejího příslušenství.

3. Další dodávky mohou být podmíněny platbou předem nebo opravňují společnost HASIT s.r.o. odstoupit od smlouvy.

4. Kupující není oprávněn zadržet cenu nebo odečíst či započíst část kupní ceny u důvodů jakýchkoliv jím uplatňovaných nároků či protinároků vůči prodávajícímu.

5. Nedodrží-li kupující sjednané podmínky, jedná se o podstatné porušení smlouvy a prodávající je současné oprávněn:

- Požadovat bez ohledu na dřívější ujednání platby v hotovosti při odběru zboží či platby předem.

- Snížit či zrušit sjednané slevy na ceny zboží.

- Zastavit dodávky zboží, aniž by to pro prodávajícího představovalo porušení smlouvy či to pro něj mělo jiné negativní právní následky.

6. Vlastnické právo k prodávanému zboží nabývá kupující až v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny a splněním všech případných dalších nároků prodávajícího vůči kupujícímu.

7. Uvedené ceny balených produktů jsou kalkulovány včetně ceny dopravy po území celé ČR, v případě objednání uceleného kamionu písemnou formou. U volně loženého materiálu účtujeme poplatek za přistavení sila na místo určení. V obchodní smlouvě jsou dodací podmínky vždy upřesněny.

II. Dodací a logistické podmínky

1. Objednávka doručená v pracovní den po 12.00 hodině (nebo ve dnech pracovního volna) bude evidována jako obdržená následující pracovní den.

2. Prodej a dodávky zboží jsou ze strany prodávajícího uskutečňovány výhradně v pracovních dnech, se zohledněním omezení dle obecně platné legislativy, a mimo období celozávodní dovolené na přelomu roku. Obecným místem dodání zboží, Není-lu uvedeno či oběma stranamidohodnuto jinak, jsou pouze sklady prodávajícího.

3. Kupující je při převzetí zboží povinen zkontrolovat správnost a úplnost dodávky. Veškeré zjištěné nedostatky v druhu, množství a kvalitě je povinenokamžitě vyznačit v dodacích listech a neprodleně, nejpozději následující pracovní den po převzetí zboží, je oznámit prodávajícímu.

4. Sjednané dodací lhůty platí s výhradou nepředvídatelných překážek na straně prodávajícího (vyšší moc).

5. Dojde-li ke zdržení předání a převzetí zboží z důvodů překážek stojících na straně kupujícího, je prodávající oprávněn za každou započatou hodinu svého čekání na splnění závazku kupujícího převzít a složit zboží v místě dodání, účtovat smluvní pokutu ve výši 1400 Kč u dodávek volně ložených směsí, resp. 1000 Kč u ostatních druhů zboží. Dle požadavku kupujícího může prodávající na náklady kupujícího zajistit speciální dopravní prostředek, usnadňující manipulaci se zbožím (hydraulická ruka, hydraulické čelo).

6. Dodávka BL (baleného) zboží je zajišťována při objednání uceleného kamionu v hodnotě 68 000 Kč a více (jde o minimální hodnotu po odečtení rabatu na jedno misto dodání a bez DPH)  zpravidla do 48 hodin (resp. do dvou pracovních dnů) od námi závazného objednání písemnou formou. Dodání zboží objednaného v menším množství (než ucelený kamion) s požadavkem kupujícího na dopravu, může být po dohodnutí individuálních podmínek.

7. Maximální doba vykládky kamionu je 1 hod. Každá další započatá hodina 1000,- Kč.

8. Dodávky VL (volně loženého) materiálu zajišťujeme zpravidla do 48 hod. (resp. do dvou pracovních dnů) od námi závazného závazného potvrzení objednávky písemnou formou v mobilních silech v minimálním množství 12 tun (10t), v návaznosti na druhu materiálu, sila, a přepravního prostředku. Objedná-li kupující menší množství zboží než minimální dodávané množství, uhradí prodávajícímu zvýšené dopravní náklady ve výši 920,- Kč za každou tunu materiálu chybějící do minimální objednávky. Poplatek za přistavení sila ze skladu HASIT na místo určení 55,- Kč/km.

Manipulace se silem je možná max. s 10 tunami materiálu, při větším množství je kupující povinen snížit množství materiálu na 10 tun. Svoz sila ze stavby zdarma (max. 10t). Při odvozu většího množství v sile uhradí kupující  poplatek za nadměrnou hmotnost nad 10t ve výši 150,-Kč za každou tunu. Nad 15t zařídí prodávající snížení množství na 15t, kupující uhradí veškeré náklady potřebné ke snížení množství v sile na 15t (marná jízda silonosiče 55,- Kč/km + manipulace se silem ¼ hod
400 Kč a vyúčtované náklady spojené s odčerpáním a odvezení přebytečného množství (Cisterna 82,- Kč /km + ¼ hod 400,-).

Další doplňování sila materiálem se zpravidla uskutečňuje v množství cca 20–28t cisternami. Poslední dodávku materiálu na stavbu lze dohodnout i v menším množství (od 10 t). Prodávající je odpovědný za přistavení a odvoz sila, tj. po dobu, kdy je silo spojeno se zdvihacím zařízením vozidla. Po dobu umístění sila na staveništi, či veřejném prostranství ručí za provoz sila a přídavných zařízení kupující, který také zodpovídá za bezpečnost a vzniklé škody. Podmínkou bezplatného pronájmu sila je pravidelné doplnění sila netlakového SOMS HASIT v min. množství 12t (10t), a to min. 1x za 15 pracovních dní, u tlakových sil za 20 pracovních dní v závislosti na druhu materiálu. Po uplynutí doby 15ti, resp. 20ti dnů, nedojde-li u mobilního sila k doplnění nebo vrácení, je prodávající oprávněn vyúčtovat pronájem sila 300,- Kč/den, nebo naložit s mobilním silem, včetně zbytkového materiálu, dle vlastního uvážení.

8a)  Minimální dodatečná objednávka (dofuk) VL je 12 tun (10t) v návaznosti na druhu materiálu, sila, a přepravního prostředku. Objedná-li kupující menší množství zboží než minimální dodávané množství, uhradí prodávajícímu zvýšené dopravní náklady ve výši 920,- Kč za každou tunu materiálu chybějící do minimální objednávky. V případě dodávky nad rámec objednávky VL materiálu je účtována doprava cisterny 55,- Kč/km oběma směry.

8b) V případě odvozu sila ze stavby je dobropisován veškerý vrácený materiál. V případě vrácení dobropisovaného materiálu nad 3t od minimálně dodávaného množství uhradí kupující prodávajícímu poplatek ve výši 920,- Kč za každou nezpracovanou tunu materiálu. Tuto částku kupující uhradí i v případě objednávky min. objednaného množství 12t (10t) za každou vrácenou tunu materiálu – nesplnění podmínek minimálního objednaného množství při vrácení.

9. Za přemístění mobilního sila prodávajícím, a to na základě požadavku kupujícího, si prodávající vyhrazuje právo fakturovat vynaložené náklady (viz. bod 9a, 9b, 9c, 9d, 9e).

9a)  Převoz sila po stavbě – poplatek za přistavení silonosiče ze skladu HASIT na místo určení, včetně převozu sila po stavbě 55,- Kč  za ujeté km + manipulace 400,- Kč za ¼ hod.

9b) Při požadavku převozu sila mezi stavbami - budou účtovány veškeré ujeté kilometry (tzn. kilometry mezi stavbami + kilometry za přistavení) silonosiče 55,- Kč/km do vzdálenosti maximálně 30 km převozu (od 31 km do max. 50 km bude účtováno 85,- Kč/km, nad hranici 50 km převozu není možné převoz uskutečnit) + manipulace 400,- Kč za ¼ hod.

9c)  Při požadavku převozu sila mezi stavbami, a to včetně dofuku - převoz s následným doplněním 12t (10t) - budou účtovány kilometry dle bodu č. 9b + manipulace 1600 Kč. V případě překážky při doplnění ze strany kupujícího nad rámec 1 hodiny bude účtován prostoj ve výši 400,- Kč/¼ hodinu.

Převozy jsou možné pouze s ohledem na logistické možnosti prodávajícího a po potvrzení objednávky.

9d)  Při doplnění sila po převozu na novou stavbu, za splnění min. objednacího množství 12t (10t), bude účtován manipulační poplatek 1600 Kč. V případě překážky při doplnění ze stany kupujícího nad rámec 1 hodiny bude účtován prostoj ve výši 400,- Kč/¼ hodinu.

9e) Při požadavku na vážení sila budou účtovány ujeté kilometry silonosiče 55,- Kč/na váhu a zpět na stavbu + cena za vážení 120,- Kč + čekání při vážení 400,- Kč/¼ hodinu.

10. Zrušení nebo odložení objednávky je možné nejpozději 24 hodin před uskutečněním dodávky, při nedodržení budou zákazníkovi vyúčtovány všechny vzniklé náklady. Při nepředání dodávky na místě určení z důvodů překážek na straně kupujícího je prodávající oprávněn účtovat dopravné ve výši 70 Kč za každý marně ujetý kilometr. Prostoje na staveništi způsobené překážkami na straně kupujícího (nepřipravená plocha pro umístění sila, neprůjezdná, či nedostatečně únosná přístupová cesta, nedostatečně vyprázdněné silo před dalším doplněním materiálu, apod. – viz výše) je prodávající oprávněn účtovat 1400 Kč za každou započatou hodinu čekání.

11. Při každém přistavení doplnění, přemístění, výměně a odvozu mobilního sila se vyžaduje přítomnost odpovědného zaměstnance zpracovatele/kupujícího a přesné dodržování ,,Návodu na obsluhu“.

12. Dodávky WDVS (zateplovacího systému) je zajišťována v minimálním množství 120 m2 zpravidla do 5ti pracovních dnů od závazného objednání.

III. Dodávky probarvených produktů

1. Odběratel bere na vědomí možnost vzniku odchylek v odstínech barvy vzorníku nebo digitálního fasádního konfigurátoru oproti reálným odstínům, které jsou dány technickými možnostmi tisku vzorníku a nebudou považovány za vady produktu.

2. Vzorník barev nebo digitální fasádní konfigurátor má pouze orientační význam pro výběr odstínů zákazníkem. Množství odstínů jednotlivých druhů probarvených produktů je dána nabídkou dodavatele. Kupující se zavazuje zajistit při aplikaci probarvených produktů na stavbách dodržení zásady, že na stavbě, kde má být dosaženo jednotné barevnosti, musí být použit probarvený produkt z jedné výrobní šarže uvedené na obalu. V případě, kdy toto nelze dodržet, musí být prokazatelně kupujícím (zákazníkem) na zkušební ploše ověřena shoda doobjednaného odstínu probarveného produktu s požadovaným odstínem.

3. Pro dosažení co nejlepší barevné shody je kupující povinen při doobjednávce uvést, že se jedná o doobjednávku a mimo odstínu barvy udat i datum a místo výroby uvedené na obalu produktu z původní objednávky.

4. Odchylky odstínů probarvených produktů jednotlivých šarží nejsou vadou produktu a jsou způsobeny možnými odchylkami použitých výchozích surovin, přičemž není snížena kvalita produktu a nemohou být předmětem reklamace.

IV. Obaly zboží a palety EUR

1. Zboží dodáváme standardně na EUR paletách. V případě prodeje EUR palety účtujeme 350,-Kč.

2. Při naskladnění palet na předzásobu, účtujeme manipulační poplatek za přejímku a kontrolu vrácených palet 350,-Kč za ¼ hod.

3. Požadavek na odvoz palet realizujeme vždy po vzájemné dohodě a potvrzení. Odvoz účtujeme dle následujících hranic:

100 - 150 palet - 3500,-Kč,

151 - 300 palet - 5200,-Kč

301 - 400 palet - 6300,-Kč

Minimální množství pro svoz palet je 100 ks. Poplatek je pouze za logistiku, dále platí všechny podmínky. Kontrolou vyřazené palety zpět neodesíláme.

4. Vrácené palety EUR jsou kupujícímu dobropisovány s oběhovou srážkou 35 Kč / paleta. Maximální doba vrácení EUR palet je 6 měsíců od dodávky.

5. Palety, které prodávající odmítne přijmout, uskladní po dobu 14 dnů, a vyzve kupujícího k jejich odvozu. Pokud kupující do 14 dnů od doručení výzvy nepřijaté palety nevyzvedne, budou tyto palety prodávajícím zlikvidovány.

6. V případě, že kupující obdrží zboží na zjevně vadných paletách EUR, je povinen doložit poškození palet fotodokumentací a kopií dodacího listu s přesným popsáním zjištěných vad a s podpisem dopravce, který zboží kupujícímu dovezl. Dále je kupující povinen informovat příslušného obchodního zástupce HASIT a poslat mu pořízenou dokumentaci na e-mailovou adresu (Kontakt na OZ na www.hasit.cz.). V případě, že kupující nesplní výše uvedené, nebude na pozdější reklamace brán zřetel.

7. Palety jsou při vrácení kontrolovány a přebírány na skladech prodávajícího, a to i v případě svozu palet prodávajícím, resp. jeho smluvním dopravcem. Smluvní dopravce prodávajícího odpovídá pouze za převzaté množství palet, nikoliv za jejich kvalitu.

8. Zboží dodávané na paletách je obvykle zabezpečeno folií, která slouží jako fixace, ale nikoliv jako vodotěsná ochrana materiálu. V případě dodatečného foliování bude účtováno 150,-Kč/paleta.

V. Podmínky pro umístění sila na staveništi

1. Nájem mobilních sil, případného strojního zařízení a poskytování souvisejících servisních služeb se uskutečňují na základě ,,Nájemních smluv" (dále v textu NS) popřípadě ,,Rámcových nájemních smluv" (dále v textu RNS)  uzavřených s kupujícími/nájemci, kteří strojní zařízení použijí pouze a jedině k účelu, ke kterému jim byla dána do užívání a po dobu, kdy jsou k tomu NS, RNS oprávněni.

2. Kupující zajistí pro zprovoznění strojního zařízení:

 - přívod vody ke stanovišti strojního zařízení tlakovou hadicí 3/4“ s konstantním tlakem vody 0,3 Mpa 

 - přívod el.energie  230/400V gumovým kabelem s požadovaným jističem  s motorovou charakteristikou  „D“ nebo „C“ v závislosti na druhu použitého strojního zařízení

Použitý typ mobilního sila na dodávky volně ložených suchých směsí je závislý na druhu dodávaného zboží a strojního zařízení.

 - Plochu pro umístění mobilního sila (min. 4 x 4m)  a přístupovou cestu zabezpečuje kupující, který je též odpovědný za jejich vhodnost, únosnost a bezpečnost. Vjezdy, chodníky, poklopy, propustky apod. musí být v takovém stavu, aby je přepravní vozidla (souprava o celkové hmotnosti až 48 t) nemohla poškodit. Za případná poškození a škodu tím vzniklou odpovídá kupující. Po celou dobu umístění sila na stavbě je kupující povinen zajistit volný přístup dopravních prostředků k mobilnímu silu.

3. V případě umístění mobilního sila na veřejných prostranstvích, komunikacích, chodnících, stejně jako vjezd nákladních vozidel do oblastí se zvláštním dopravním režimem, zajišťuje nezbytná povolení příslušných úřadů kupující.

Mobilní sila smí být přemísťována na stavbě jeřábem - pouze prázdná !!!!!

4. Kupující bere na vědomí, že při doplnění materiálu do zcela prázdného mobilního sila na základě jeho požadavku může dojít k technickému znehodnocení části doplňovaného materiálu (cca 0,5 t). Na následné nároky kupujícího z tohoto plynoucí (vadnost zboží apod.) a reklamace nebude brán zřetel.

5. Mobilní sila a navazující strojní zařízení smějí obsluhovat výhradně řádně zaškolení pracovníci při dodržení všech obecně závazných norem a předpisů, zejména předpisů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je zakázáno jakékoli neodborné zasahování do mobilních sil a příslušenství. Kupující odpovídá za ztrátu, poškození nebo zničení mobilních sil, strojního zařízení a dalšího předaného příslušenství od převzetí do jejich zpětného předání prodávajícímu.

VI. Jakost a Ochrana životního prostředí

1. Suché maltové směsi a minerální barvy uvedené na trh v ČR firmou HASIT jsou certifikovány státní zkušebnou č. 204 TZÚS Praha. Na stanovené výrobky je vydáno prohlášení o shodě. Hořečnatovápenatá hnojiva uvedená na trh v ČR firmou Hasit jsou registrována státní zkušebnou č. 2017 ÚKZÚS Praha.

2. Kupující se zavazuje dodržet podmínky zpracování produktů dle ,,Technických listů“. V případě, že kupující prodává zakoupené zboží od prodávajícího dalšímu kupujícímu, je povinen jej o dodržení podmínek informovat, jakož i o ostatních povinnostech vyplývajících z těchto VOP, příslušných technických norem a předpisů pro používání produktů.

3. Naše společnost je držitelem certifikátu dle norem ISO 9001:2008 – systém řízení jakosti, ČSN EN ISO 14001:2005 – systém environmentálního managementu v následujících oborech činnosti:

 - návrh, vývoj, výroba a prodej

 - suchých maltových a omítkových směsí

 - fasádních omítek a barev

 - vápenných výrobků

 - mletých vápenců

 - vápenatých hnojiv

VII. Platnost a účinnost OP

1. OP jsou kupujícímu předány nejpozději při podpisu ,,Kupní smlouvy" nebo ,,Rámcové kupní smlouvy".

2. Tyto OP se vyhlašují na dobu neurčitou a jsou platné a účinné od 1.3.2024.