Sanační omítky - HASIT

Soli, které stavbě škodí

Nejčastějšími solemi, které škodí stavbě, jsou chloridy, sulfáty a nitráty. Jedno mají všechny škodlivé soli společné: Jejich škodlivý účinek je možný jen ve spojení s vodou. Protože se u těchto solí jedná o sloučeniny, které jsou ve vodě lehce rozpustné, jsou dopravovány kapilárním systému ve stavebních materiálech na povrch. Zde se může vlhkost opět odpařit. Při tom může docházet k vytváření krystalů solí, vyloučených ze solného roztoku. Tato přeměna jde společně se zvětšením objemu a pórech stavebních hmot vyvolává velmi vysoký krystalický tlak (trhací účinek) a tím dochází k ničení stavební hmoty. Proces krystalizace, které rozpuštěné soli na povrchu stavební hmoty vyvolávají, způsobí následně takzvané zasolení – solné výkvěty na povrchu. Tyto soli jsou opět silně hygroskopické, to znamená, že absorbují vodu, následně se ve vodě znova rozpustí a celá přeměna se opakuje a vznikají následné škody na jiných místech. Výskyt rozpustných solí ve zdivu nebo v omítce může mít různé příčiny. Pro sestavení sanačního konceptu je velmi důležitá analýza výskytu solí ve zdivu, ale nejen zjištění výskytu, nýbrž i lokalizace míst, kde která jsou solí kontaminována.

Kde hledat příčínu zasolení

Chloridy
jsou soli kyseliny chlorovodíkové (HCl). Chlorid sodný (NaCl, kuchyňská sůl) snižuje bod varu vody a podporuje korozi železa. Vyskytuje se především v zimních posypech, je to sůl ve vodě dobře rozpustná. Vyskytuje se zejména v oblastech podezdívek budov a zde proniká do ostatních částí budov.
Sulfáty
jsou soli kyseliny sírové (H2SO4). Vzniku sulfátů předchází vznik oxidů síry, které vznikají zejména spalováním uhlí, topných olejů a rovněž spalováním pohonných hmot, které obsahují síru. Sulfáty jsou indikátorem znečištění vzduchu (doprava, průmyslové odpadní plyny, „kyselé deště“).
Nitráty
jsou soli kyseliny dusičné (HNO3). Tyto soli vznikají z bílkovin a zvířecích odpadních látek. Nitráty se dostávají do budovy z močůvky, moči, hnojiv nebo fekálií. Nitráty jsou velmi silně hygroskopické. Tlak, který vzniká v důsledku je-jich krystalizace,je mimořádně vysoký a dokáže rozdrtit a zničit existující omítky a stavební malty.

Sanační a vápenné omítky nezabraňují pronikání vlhkosti do objektu, ale vytvářejí příznivé podmínky pro vysychání zdiva, ukládání škodlivých solí a z estetického pohledu působí jako suchá omítka. Životnost sanačních a vápenných omítek je ovlivněna mírou zatížení vlhkostí a solemi. Podle nutnosti a možností stavby (stavebníka) se musí odstranění vlhkosti řešit komplexně: zvolit metodu, která přímo zabraňuje přísunu vlhkosti do stavební konstrukce např. mechanické metody (podřezávání, podsekávání, metoda HW, metoda MASSARI), infúzní - chemické metody a to tlakovou metodou HASIT SMK Horizontalinjektion. Další možností je vzduchové provětrávání dutin, elektro fyzikální metody apod. Dále je nutné zajistit tzv. metody nepřímé: dostatečné větrání, terénní úpravy: voda, která se hromadí v bezprostřední blízkosti objektu (déšť, tání sněhu atd.) musí být důsledně odvedena, okapové svody, prvky kanalizačního systému apod. musí být dostačující a funkční. Žádný s uvedených sanačních systémů (metod) se nemůže uplatnit bez kombinace se sanačními, případně vápennými omítkami. Ty umožní zomítání stavby ihned po provedení hydroizolace a jsou inertní při postupném vysychání sanovaného zdiva.

Před rozhodnutím o sanačních opatřeních je třeba stav zdiva prozkoumat v dostatečné míře přímo na místě. V zásadě je zapotřebí zjištění příčiny vlhkosti, určení ve vodě rozpustných a stavbu poškozujících solí, jakož i druh a stav zdiva, které má být omítnuto. HASIT nabízí pro všechny případy použití vždy to správné a trvalé řešení.  Raritu v této souvislosti představuje vysoce účinná tepelně izolační omítka „Aerogel Hochleistungsdämmputz HASIT FIXIT 222“.

Design

Struktura a barva venkovních omítek by se měla přizpůsobit místním podmínkám.

Požadavky

Vnější stěny budov musí být fyzicky přizpůsobeny současným požadavkům.

Podklady

Před použitím nových omítek by měl být pečlivě prozkoumán stávající stav podkladu.

Materiály

Pro renovaci vnějších stěn jsou k dispozici různé omítkové systémy.