Ochrana osobních údajů

Za zpracování osobních údajů odpovídá:  
  
  HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.
  Velké Hydčice
  341 01 Horažďovice
  Česká republika
  Telefon: +420 376 531 111
  Fax: +420 531 495
  E-Mail:  prodej@hasit.cz
  
Úvod  
Máme radost z Vašeho zájmu o náš podnik. Ochranu Vaší soukromé sféry a Vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropské unie (GDPR), s národními ustanoveními o ochraně údajů, které platí pro náš podnik, jakož i s obsahem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů bychom Vás chtěli podrobně informovat, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji a jaká práva máte jako ti, kterých se to týká.
  
Osobní údaje  
Osobní údaje jsou jednotlivé údaje o Vašich osobních nebo věcných poměrech. Spadají pod ně všechny informace k Vaší identitě (např. jméno, e-mailová adresa nebo poštovní adresa). Informace, které nemohou být spojovány s Vaší identitou (např. počet uživatelů online nabídky), se oproti tomu za osobní informace nepovažují. Naši online nabídku můžete v podstatě využít bez zveřejnění své identity a bez uvedení osobních údajů. Pro některé z nabízených služeb budou ovšem Vaše osobní údaje zjišťovány. Tyto údaje budeme v zásadě shromažďovat, ukládat a používat pouze k účelům využívání této online nabídky, zejména k poskytování požadovaných informací.
  
Uložení a zpracování osobních údajů  
Vaše údaje budeme ukládat na zvlášť chráněné servery. Ty jsou prostřednictvím technických a organizačních opatření chráněny proti ztrátě, zničení, přístupu, změně nebo zpracování Vašich údajů neoprávněnými osobami. Přístup k Vašim údajům je umožněn pouze několika málo oprávněným osobám. Ty jsou zodpovědné za technickou, komerční nebo redakční obsluhu těchto serverů. Přes pravidelné kontroly však není komplexní ochrana proti všem nebezpečím možná. Neprovádí se žádné předávání Vašich dat třetím osobám. Přenos našich webových stránek a Vašich zadání na našich webových stránkách prostřednictvím internetu je v zásadě nešifrovaný. Proto není vyloučeno, že se mohou třetí osoby na přenášená data dívat a nebo k nim přistupovat. Doporučujeme Vám, abyste tento aspekt zohlednili při rozhodování, zda a jaká data nám prostřednictvím internetu poskytnete.
  
Právní základ a doba uložení 
Právní základ pro zpracování a použití Vašich osobních údajů představují na straně jedné plnění smluv, zákonné závazky, převažující oprávněné zájmy a na straně druhé také Váš souhlas. Neposkytnutí těchto dat může mít různé důsledky. Vaše osobní údaje zpracováváme – pokud je to pro příslušný účel potřebné – po dobu trvání celého obchodního vztahu a navíc podle zákonných povinností uchovávat a dokumentovat, jakož i do uplynutí běžících záručních nebo jiných relevantních právních lhůt.
  
Informace o Vašem PC  

Při každém přístupu do naší online nabídky zjišťujeme nezávisle na Vaší registraci následující informace o Vašem PC: IP-adresu, adresu, požadavek webového prohlížeče jakož i čas tohoto požadavku. Kromě toho se eviduje status a přenášené množství dat v rámci tohoto požadavku. Shromažďujeme také informace o produktu a verzi ohledně používaného webového prohlížeče a operačního systému. Dále evidujeme, z jaké webové stránky byl uskutečněn přístup do online nabídky. IP adresa se při tom ukládá pouze po dobu používání online nabídky a poté se vymaže nebo se anonymizuje zkrácením. Zbývající data budou uložena po omezenou dobu. Tato data používáme pro provoz online nabídky, zejména k tomu, aby se zjistily a odstranily chyby, aby se zjistilo vytížení online nabídky a také aby se provedly úpravy nebo zlepšení.
  
Používání Cookies  
Cookies se používají pro naši online nabídku. Cookies jsou malé textové soubory, které budou uloženy ve Vašem PC a které ukládají určitá nastavení a data k výměně informací s online nabídkou od nás prostřednictvím Vašeho webového prohlížeče. Cookie zpravidla obsahuje název domény, ze které byl soubor cookie zaslán, jakož i informace o stáří cookie a o alfanumerickém identifikačním znaku. Cookies nám umožňují rozpoznat Váš PC a ihned dát k dispozici eventuální přednastavení. Cookies nám pomáhají zlepšit online nabídku a umožňují nám nabídnout servis, který Vám bude ještě více přizpůsoben. Cookies, které používáme, jsou tzv. session cookies, které se po zavření prohlížeče automaticky opět vymažou. Většina webových prohlížečů je nastavena tak, že cookies automaticky akceptují. Ukládání cookies však můžete deaktivovat nebo můžete Váš prohlížeč nastavit tak, že Vás vyrozumí, jakmile se cookies zasílají. Prosíme Vás, abyste vzali v úvahu, že když odmítnete ukládání cookies, budete moci naší nabídku podle okolností využívat pouze omezeně nebo ji vůbec nebude moci využívat.
  
Google Analytics 
Google Analytics používáme pro statistická vyhodnocení. Google Analytics je služba webové analýzy od Google. Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve Vašem PC a umožňují Vaším prostřednictvím analýzu používání této webové stránky. Informace o Vašem používání této webové stránky vytvořené prostřednictvím cookies jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam jsou ukládány. V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce však bude napřed Vaše IP adresa ze strany Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Celá IP adresa bude pouze ve výjimečných případech přenášena na server Google v USA a bude zkrácena tam. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho využívání této webové stránky, k sestavení reportů o aktivitách webové stránky a k poskytnutí dalších služeb provozovateli této webové stránky, spojených s používáním této webové stránky a internetu.  IP adresa, předaná v rámci Google Analytics Vaším webovým prohlížečem, nebude spojena s dalšími daty Google. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho webového prohlížeče. Upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě nebudete eventuálně moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.  Kromě toho můžete zabránit do budoucna evidování dat vytvořených prostřednictvím cookie, která se vztahují k Vašemu využívání této webové stránky (vč. IP adresy) na Google, jakož i zpracování těchto dat ze strany Google, a to tím, že stáhnete a instalujete plugin pro webové prohlížeče, který je dispozici na následujícím odkazu:

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=cs 

Další informace k tomu naleznete na: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs 
Upozorňujeme Vás na to, že na našich internetových stránkách pracuje Google Analytics výlučně s anonymizovanými IP adresami.
  
Google AdWords  
Používáme online reklamní program „Google AdWords“ a v rámci Google AdWords nástroj Conversion-Tracking. Tento Google Conversion-Tracking je službou Google pro analyzování. Pokud jste se dostali na naši webovou stránku prostřednictvím reklamy Google, bude nastaven soubor cookie. Tyto cookies ztrácí svou platnost po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci. Když navštívíte určité části naší webové stránky a platnost cookie ještě neuplynula, může Google a my rozpoznat, že jste klikli na reklamu a že jste byli přesměrováni na naši stránku. Každý inzerent AdWords obdrží jiný cookie, to znamená, že cookies nelze následně sledovat prostřednictvím webových stránek inzerentů AdWords. Informace získané pomocí konverzního souboru cookie slouží k sestavení statistik konverzí pro inzerenty AdWords, kteří se rozhodli pro nástroj Conversion-Tracking. Tito inzerenti se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich inzerát a byli přesměrováni na stránku, opatřenou  „Conversion-Tracking-tagem“.  Neobdrží však žádné informace, umožňující osobní identifikaci uživatelů. Spojení mezi Vašimi osobními údaji a Vašimi uživatelskými údaji proto není možné.  Kdybyste chtěli deaktivovat cookies pro Conversion-Tracking, můžete Váš webový prohlížeč nastavit tak, aby se zablokovaly cookies z následující domény: „googleadservices.com".
  
Používání Google Maps 
Tato webová stránka používá Google Maps API k vizuálnímu zobrazení geografických informací. Při používání Google Maps budou ze strany Google také shromažďována, zpracovávána a používána data o používání mapových funkcí návštěvníky. Bližší informace o zpracování dat ze strany Google můžete nalézt na den Google-Ochrana osobních údajů/Google – informace o ochraně dat/. Můžete tam také v „centru ochrany dat“ změnit Vaše osobní nastavení ochrany dat. Podrobné návody ke správě vlastních dat v souvislosti s produkty Google naleznete zde.
  
Používání knihoven skriptů (Google Webfonts)  
Abychom mohli naše obsahy s přesahem přes webový prohlížeč korektně a graficky příslušně zobrazovat, používáme na této webové stránce knihovny skriptů a knihovny písma, jako např. Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Google Webfonts budou přenášeny k zabránění vícenásobnému stahování do cache Vašeho webového prohlížeče. Pokud webový prohlížeč nepodporuje Google Webfonts nebo zamezuje přístup, budou obsahy zobrazeny ve standardním písmu. Vyvolání knihoven skriptů nebo knihoven písma automaticky iniciuje spojení s provozovatelem knihovny. Při tom je teoreticky možné, že provozovatelé příslušných knihovny shromažďují data – aktuálně ovšem také nejasné, zda a příp. k jakým účelům.
Směrnici o ochraně dat provozovatele knihoven Google naleznete zde        
 
Používání Google Remarketing  
Tato webová stránka používá funkci Remarketing společnosti Google Inc. Tato funkce slouží k tomu, aby se návštěvníkům webových stránek v rámci reklamní sítě Google prezentovaly zájmové reklamní inzeráty. V internetovém prohlížeči návštěvníka webových stránek se uloží tzv. „cookie“, který umožní znovu rozpoznat návštěvníka, když si vyvolá webové stránky, které patří k reklamní síti Google. Na těchto stránkách mohou být návštěvníkovi prezentovány reklamní inzeráty, týkající se těch obsahů, které si návštěvník před tím vyvolal na webových stránkách a které používají funkci Remarketing od Google. Podle vlastních informací neshromažďuje Google při tomto procesu žádné osobní údaje. Pokud byste si funkci Remarketing od Google přesto nepřáli, může ji v zásadě deaktivovat, a to tím, že provedete příslušná nastavení na http://www.google.com/settings/ads. Alternativně můžete použití cookies pro zájmovou reklamu deaktiovat přes „iniciativu reklamní sítě“, a to postupováním podle pokynů na http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
  
Používání „Škálovatelného centrálního postupu měření“
Naše webová stránka používá „škálovatelný centrální postup měření“ („SZM“) společnosti INFOnline GmbH (http://www.infonline.de) ke zjištění statistických parametrů k využívání našich nabídek. Při tom budou zjišťovány anonymní měřené veličiny. Toto „SZM“-měření dosahů alternativně používá k opětovnému rozpoznání počítačových systémů buď cookie s identifikací „ioam.de“, „ivwbox.de“, „LocalStorage“ objekt nebo signaturu, která se vytvoří z různých automaticky přenášených informací Vašeho webového prohlížeče. IP-adresy budou zpracovávány pouze v anonymizované formě. Měření dosahů bylo vyvinuto při dodržení ochrany dat. Cílem měření dosahů je statistické určení intenzity používání a počet uživatelů webové stránky. Jednotliví uživatelé nebudou v žádném okamžiku identifikování. Jejich identita zůstává stále chráněna. Prostřednictvím tohoto systému neobdržíte žádnou reklamu. Pro internetové nabídky, jež jsou členem registrovaného sdružení „Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.“ (IVW – www.ivw.eu) nebo se zúčastní studie „internet facts“ registrovaného sdružení „Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V.“ (AGOF – www.agof.de), se budou měsíčně zveřejňovat uživatelské statistiky od „AGOF“ od registrovaného sdružení „Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V.“ (ag.ma – www.agma-mmc.de), jakož i od IVW, do nichž lze nahlížet na www.agof.de, www.agma-mmc.de a www.ivw.eu. Registrované sdružení IVM vedle zveřejnění měřených dat pravidelně prověřuje „SZM-postup“, a to se zřetelem na jeho používání v souladu s pravidly a ochranou dat. Další informace k „SZM-postupu“ naleznete na webové stránce společnosti INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), která tento „SZM-postup“ provozuje, na webové stránce ochrany dat AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) a na webové stránce ochrany dat IVW (

Zpracování dat prostřednictvím „SZM“ můžete odepřít na následujícím odkazu: optout.ioam.de a optout.ivwbox.de.

Analýza prostřednictvím WiredMinds
Naše webová stránka používá „počítací pixelovou technologii“ společnosti WiredMinds AG (www.wiredminds.de) k analýze chování návštěvníků. Přitom budou shromažďována, zpracována a ukládána data, z nichž se pod pseudonymem vytvoří uživatelské profily. Pokud je to možné a smysluplné, budou tyto uživatelské profily zcela anonymizovány. K tomu se mohou používat cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve webovém prohlížeči návštěvníka a slouží k opětovnému rozpoznání tohoto webového prohlížeče. Shromážděná data, která mohou obsahovat i osobní údaje, budou doručena na WiredMinds nebo budou shromažďována přímo prostřednictvím WiredMinds. WiredMinds smí informace, zanechané návštěvami na webových stránkách, používat a vytvářet anonymizované uživatelské profily. Data, která jsou při tom získávána, se nesmí použít bez zvlášť uděleného souhlasu dotčeného k tomu, aby byl návštěvník této webové stránky osobně identifikován a ani nebudou spojována s osobními údaji prostřednictvím nositele pseudonymu. Pokud budou evidovány IP adresy, provede se jejich okamžité anonymizování vymazáním posledního číselného bloku.

Shromažďování, zpracovávání a ukládání dat lze kdykoliv odepřít, a to s účinností do budoucna, pomocí následujícího odkazu: Vom Webseite-Tracking ausschließen/Vyloučit z „Trackingu“ webové stránky/
  
Vložená videa YouTube
Na několika našich webových stránkách vkládáme videa YouTube. Provozovatelem příslušných plugins je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Když navštívíte stránku s plugin YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Při tom YouTube sdělí, které stránky navštěvujete. Když jste přihlášeni k Vašemu účtu YouTube, může YouTube k Vám osobně přiřadit Vaše „surfovací“ chování. Zabráníte tomu tím, že se před tím odhlásíte z Vašeho účtu YouTube. Bude-li spuštěno video YouTube, poskytovatel použije cookies, shromažďující informace o chování uživatele. Kdo deaktivoval ukládání cookies pro program Google-Ad, nemusí ani při prohlížení videí YouTube s takovýmito cookies počítat. YouTube však i v jiných cookies ukládá neosobní uživatelské informace. Pokud byste tomu chtěli zabránit, musíte ve webovém prohlížeči zablokovat ukládání cookies.Další informace k ochraně dat u „YouTube“ naleznete v „Prohlášení o ochraně údajů“ poskytovatele na: https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs&gl=cz

Kanály sociálních médií
V naší online nabídce naleznete odkazy na sociální sítě Facebook, Google+, Instagram a Pinterest, kariérní síť Xing, videoportál  YouTube, jakož i na službu krátkých zpráv Twitter. Odkazy rozpoznáte na příslušném logu poskytovatelů. Kliknutím na odkaz se otevřou příslušné stránky sociálních médií, na které se toto Prohlášení o ochraně údajů neaplikuje. Podrobnosti k ustanovením, která tam platí, naleznete v příslušných prohlášeních o ochraně údajů jednotlivých poskytovatelů. Naleznete je na:
Facebook: https://cs-cz.facebook.com/careers/privacy/
Google+: https://policies.google.com/privacy?hl=cs
Xing: https://www.xing.com/privacy
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de 
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=cs
  
Sociální plugin
Na našich webových stránkách se používají sociální plugin níže uvedených poskytovatelů.   Plugins můžete rozpoznat podle toho, že jsou označeny příslušným logem.  Prostřednictvím plugin budou provozovateli této služby zasílány podle okolností informace, k nimž mohou patřit i osobní údaje, a které provozovatel této služby bude případně používat. Zabraňujeme nevědomému a nežádoucímu evidování a přenášení dat poskytovateli služby prostřednictvím řešení 2 kliknutí. Aby se požadovaný sociální plugin aktivoval, musí být nejprve aktivován kliknutím na příslušné tlačítko. Teprve tímto aktivováním plugin se také iniciuje evidování informaci a jejich přenášení poskytovateli služby. My sami neevidujeme prostřednictvím sociálních plugin žádné osobní údaje nebo údaje o jejich používání. Na to, která data aktivovaný plugin eviduje a jak je poskytovatel používá, nemáme žádný vliv. V této době se musí vycházet z toho, že bude vytvořeno přímé spojení se službami poskytovatele a že se bude přinejmenším evidovat a používat IP adresa a informace, týkající se zařízení. Existuje rovněž možnost, že se poskytovatelé služeb pokusí uložit cookies v použitém počítači. To, jaká konkrétní data se při tom evidují a jak se budou používat, naleznete v „informacích o ochraně údajů“ příslušného poskytovatele služeb. Upozornění: Pokud jste ve stejném čase přihlášení na Facebooku, může Vás Facebook identifikovat jako návštěvníka určité stránky.
  
  Na naší webovou stránku jsme vložili tlačítka sociálních médií následujících společností:
  Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)
  Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)
  Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
  Whatsapp
  Pinterest
  XING AG (Gänsemarkt 43 - 20354 Hamburg - Deutschland)
  LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court - Mountain View - CA 94043 - USA)
  Reddit
  Stumbleupon
  Flattr
  
Newsletter
Při přihlášení k našemu „Newsletteru“ se Vaše e-mailová adresa používá pro vlastní reklamní účely, a to až do Vašeho odhlášení. K tomu potřebujeme Vaši e-mailovou adresu, jakož i prohlášení, že souhlasíte s odběrem „Newsletteru“. Vaše přihlášení s možností námitky a zrušení objednání zvlášť potvrdíme. Budete dostávat e-mailem pravidelné informace k aktuálním tématům, jakož i e-maily při speciální příležitosti, např. při zvláštních akcích. Tyto e-maily mohou být přitom personifikovány a individualizovány, a to na základě našich informací a Vašich doplňujících osobních údajů.  Pokud už byste od nás nechtěli dostávat vůbec žádné „Newslettery“, můžete kdykoliv zrušit jejich objednávku. Jednoduše použijte odhlašovací odkaz, který je obsažen v každém „Newsletteru“ nebo nám či našemu pracovníkovi pověřenému ochranou údajů zašlete sdělení.
  
Kontaktní formulář
Pokud byste chtěli použít kontaktní formulář v naší online nabídce, budou k tomu vyžádány osobní údaje, jako jméno a e-mailová adresa. Data doručená prostřednictvím kontaktního formuláře budeme shromažďovat a používat výlučně k tomu účelu, abychom mohli zodpovědět Váš dotaz příp. přání. Poté, co danou záležitost zpracujeme, budou data nejdříve uložena pro případ eventuálních zpětných dotazů. Požadovat vymazání dat je možné kdykoliv, jinak se vymazání provede po kompletním vyřízení dané záležitosti.

 


  
Další informace


Odkazy na jiné webové stránky
Naše online nabídka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou zpravidla jako takové označeny. Nemáme žádný vliv na to, nakolik budou dodržována ustanovení o ochraně údajů, platící na odkazovaných webových stránkách. Proto doporučujeme, abyste se i u jiných webových stránek informovali o příslušných prohlášeních o ochraně údajů.
  
Vaše práva na informaci, opravu chyb, zablokování, vymazání a námitku 
Máte právo kdykoliv obdržet informaci o Vašich osobních údajích, které jsou u nás uloženy. Rovněž máte právo na opravu chyb, zablokování nebo – nehledě na předepsané uložení dat k realizaci obchodu – na vymazání Vašich osobních údajů. Prosíme Vás, abyste se ohledně toho obrátili na našeho pracovníka pověřeného ochranou údajů. Kontaktní údaje naleznete zcela dole. Aby bylo kdykoliv možné zohlednit zablokování dat, musí být tato data udržována ke kontrolním účelům v zablokovaném souboru. Vymazání dat můžete požadovat také tehdy, pokud neexistuje žádná zákonná archivační povinnost. Pokud takováto povinnost existuje, zablokujeme Vaše data na přání. Můžete provést změny nebo odvolání souhlasu prostřednictvím příslušného sdělení pro nás s účinností do budoucna. Dále Vám přísluší právo stěžovat si u dohlížecího úřadu.

Máte-li otázky týkající se ochrany osobních údajů, využijte následující adresu: datenschutz@fixit-gruppe.com 
  
Změny tohoto prohlášení o ochraně údajů 
Stav tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je označen prostřednictvím níže uvedeného údaje o datu. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit toto Prohlášení o ochraně údajů s účinností do budoucna. Příslušnou aktuální verzi lze vyvolat přímo prostřednictvím online nabídky. Prosíme Vás, abyste pravidelně navštěvovali tuto online nabídku a informovali se o příslušné platné verzi Prohlášení o ochraně údajů.
  
Stav prohlášení o ochraně údajů: Květen 2019

Informace o zásadách ochrany osobních údajů
pdf
382 KB